Vedtekter For Norges Fritids- og Småfiskerforbund

Vedtatt på landsmøtet 21.april 1990
Revidert 26. april 1992, 27 april 1996 og
den 17. april 2004.
Senest revidert 20 april 2008.

§1. Forbundets navn.
Forbundets navn er Norges Fritids- og Småfiskerforbund.

§2. Formål.
Forbundet er en politisk nøytral interesseorganisasjon for kystbeboere og andre
brukere av sjøen. Forbundet skal ivareta medlemmenes interesser og rettigheter
på kyst/ sjøen og arbeide for å ivareta miljøet og resursene i havet.

§ 3. Medlemskap i forbundet.
Medlemskap i forbundet oppnåes gjennom medlemskap i forbundets lokalavdelinger. Lokalforeninger kan etableres med minimum 10 medlemmer. Æresmedlemskap i forbundet kan tildeles medlemmer som over tid har gjort en betydelig og ekstraordinær innsats for lokallag og forbund og dets formål. Et hvert medlem kan med en grundig begrunnelse foreslå kandidater til æresmedlemskap overfor forbundsstyret. Æresmedlemmet bekjentgjøres med overrekkelse av diplom på landsmøte etter et enstemmig vedtak i forbundsstyret. Æresmedlemmet skal ha adgang til alle forbundets arrangementer med tale og forslagsrett, dessuten skal det ikke betales kontingent til forbundet for forbundets æresmedlemmer

§ 4. Oppbygging.
Forbundet utøves av:
a) Landsmøte.
b) Sentralstyret.
c) Lokalforeningene.
Disse er samlet i regioner og organiseres etter egne lokale vedtekter som
må være godkjent av sentralstyret.
Antall regioner og inndelingen av disse fastsettes av landsmøte.

§ 5. Lokalforeningene velger.
Utsendinger til landsmøtet er slik: En utsending for hvert påbegynt 100 hoved medlem- maksimalt 3 utsendinger- møter på landsmøte med 1 stemme for hver påbegynte
30 medlem, slik at en forening med 300 medlemmer møter med 3 utsendinger
som til sammen har 10 stemmer. Lokalforeninger med under 30 medlemmer
møter med 1- en utsending , som har 1-en stemme.
Lokalforeninger velger en varautsending for hver ordinære utsending til landsmøte.
Melding om disse valg sendes forbundsstyret innen utgangen av februar.
Utsendingenes reiseutgifter fordeles likt på alle, utregnet etter
reisefordelingsprinsippet.
Landsmøtets vertskapsforeninger er fritatt for reiseutgifter.

§ 6. Landsmøtet.
Landsmøte er forbundets høyeste myndighet. Ordinært landsmøte skal holdes
annet hvert år innen utgangen av april. Det innkalles av formannen i sentralstyret.
Ved hans forfall av nestformannen med minst 1-en måneds varsel.
Innkallelsen skal angi program , for landsmøte, vedlagt styrets beretning, regnskap og
budsjettforslag. Innkallingen sendes de respektive lokalforeninger.
Sentralstyrets medlemmer og regnskapssjef/ juridisk rådgiver deltar på landsmøte,
men de har ikke stemmerett når det gjelder forbundets regnskap og budsjettforslag. Deltagelse på landsmøte skjer ved personlig frammøte, eller ved vararepresentant.
Saker som medlemmer eller foreninger ønsker behandlet på landsmøte må fremmes gjennom vedkommendes lokalforening, og sendes sentralstyret v/ formannen
innen 1.mars.
Landsmøte velger møteleder, en reisefordelingsnemnd og ett tellekorps-
bestående av 2 personer hver, samt 2 landsmøtesekretærer.
I tilfelle stemmelikhet avgjøres dette ved møteleders dobbeltstemme.

§7. Ekstraordinært landsmøte.
Ekstraordinært landsmøte skal innkalles:
1. Etter bestemmelse fra sentralstyret.
2. Hvis det fremsettes krav om det fra minst 3 lokalforeninger.
Ekstraordinært landsmøte innkalles med minst 3 ukers skriftlig varsel.
På møtet kan bare behandles de saker som er oppført i innkallelsen.

§ 8. Sentralstyret .
Forbundets sentralstyre skal bestå av minst 1 styremedlem fra hver region med
personlig vararepresentant, samt formann.
Sentralstyret er mellom landsmøtene forbundets høyeste myndighet.
Sentralstyret har ledelsen av forbundet og skal:
1. Forvalte forbundets midler overensstemmende med gjeldende
vedtekter og landsmøtets beslutninger.
2. Forberede og avgi innstillinger i saker som fremlegges landsmøte.
Utarbeide årsberetning, årsregnskap, og neste 2-års budsjett for
landsmøte.
3. Ansette sekretær og regnskapsfører.

§ 9. Landsmøtets arbeidsprogram.
1. Styrets beretning.
2. Revidert regnskap og revisors beretning.
3. Budsjett for neste 2 år.
4. Innsendte forslag.
5. Fastsettelse av kontingent.
6. Valg av forbundsformann for 2 år.
7. Valg av styremedlemmer med vara for 2 år. Nestformann velges av
og blant sentralstyrets medlemmer.
8. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.
9. Valg av valgkomite med ett medlem fra hver region.
Alle vedtak, bortsett fra vedtektsendringer, avgjøres ved simpelt flertall.

§10. Ekskludere.
Landsmøte kan ekskludere medlemmer som:
- Overtrer forbundets beslutninger.
- Sprer usanne rykter om forbundets tillitsmenn.
- Illojal opptreden og motarbeider forbundets interesser.

§11. Kontingent til forbundet.
Regnskapsåret er fra 1. januar til 31. desember.
Kontingenten fastsettes av landsmøtet. Den innbetales gjennom lokalforeningene
og skal være innen utgangen av februar. Sammen med kontingenten sendes
oppgaver over foreningens hoved og familiemedlemmer. Pr 31. desember.
Familiemedlemmer - ektefelle, samboer og barn som bor i samme bolig- betaler
kun kontingent til respektive lokalforening som selv fastsetter denne.
Lokalforeninger som ikke har betalt kontingent har ikke stemmerett på landsmøtet.

§12. Vedtekter.
Tvist mellom forbundet og lokalforeninger eller enkeltmedlemmer om anvendelse
forståelse av disse vedtekter avgjøres i henhold til Rettergangsloven kapittel 32.
Endring av forbundets vedtekter kan bare foretaes på ordinært landsmøte med
2/3-to tredjedels flertall.


§ 13. Oppløsning.
Forslag om oppløsning av forbundet sendes sentralstyret på samme måte og
innen samme frist som for vedtektsendringer.
Gyldig vedtak om oppløsning av forbundet må foretaes med ¾ flertall på 2 på
hverandre følgende landsmøter, hvorav det ene må være ordinært.
Ved oppløsning skal forbundets midler tilfalle redningsselskapet.