Vedtekter For Småfiskern's lokalforeninger

Med siste endringer fra landsmøtet 20. april 2008.

§1. Formål.
Foreningens navn er ”Småfisker´n”, Småfiskerlag eller forbundsnavn pluss stedsnavn, som er en upolitisk interesseorganisasjon for
kystboere og andre brukere av sjøen tilsluttet Norges Småfiskerforbund.
Dens formål er å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter på sjøen og i
kystområdene samt å bevare sjøens resurser.

§2. Medlemskap.
Som medlemmer kan opptas kystbeboere og andre med nær tilknytning til
Kystsamfunnet og andre med felles interesser.
Medlemmer som ved sin adferd eller virksomhet er til skade for foreningen eller ikke
oppfyller dens lover, kan av styret ekskluderes etter at det er gitt skriftlig varsel på 1 måned. Beslutning om eksklusjon forelegges landsstyret og skal godkjennes av dette.

§ 3. Styre.
Lokalforeningene ledes av et styre bestående av minst 5 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Formann, viseformann, kasserer, sekretær, styremedlemmer og 2 varamedlemmer.
I tilegg til nytt styre skal det velges en valgkomite.

§ 4. Styrets mandat.
Styret leder foreningens økonomi, sammenkaller til møter og fremlegger årsberetning
med revidert regnskap før det ordinære årsmøtet.
Styret besørger kontakt med Norges Fritids- og småfiskerforbund og sender rapporter,
beretninger, kontingent og forslag etter bestemmelser fastsatt i vedtekter for
Norges Fritids- og småfiskerforbund.
Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede. Ved spørsmål om eksklusjon
må styret være fulltallig. I tilfelle stemmelikhet gjør den fungerende formanns stemme utslaget.
Styret fører protokoll fra sine møter.

§5. Årsmøte.
Årsmøte er foreningens høyeste myndighet og avholdes innen utgangen av februar måned. Innkallelse skjer med minst 3 ukers varsel.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet skal sendes skriftlig til styret senest 14
dager før årsmøtet.
Årsmøtets beslutninger vedtas med alminnelig flertall. I tilfelle stemmelikhet avgjøres saken(e)ved formanns/ møteleders dobbeltstemme.

§ 6. Årsmøtet behandler.
1. Beretning.
2. Revidert regnskap.
3. Budsjett.
4. Innkommende forslag.
5. Kontingent.
6. Endringer av regler og vedtekter.
7. Valg. Funksjonstiden for alle tillitsvalgte er 2 år- dog slik det fra styret
utrer vekselvis 2 og 3 medlemmer hvert år. Alle kan gjenvelges.
8. Valg av delegater til landsmøte etter forholdstallet 1/30,men maksimum
3 delegater.

§ 7. Ekstraordinært årsmøte.
Dersom styret finner det nødvendig, kan det innkalles til ekstraordinært årsmøte,
Med 14 dagers skriftlig varsel.
Ved skriftlig krav fra minst 1/3 av medlemmene påligger det styret å innkalle til
ekstraordinært årsmøte.

§ 8. Vedtektsendring.
Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av de fremmøtte samt landsstyrets
godkjennelse.

§9. Kontingent.
Kontingenten skal av medlemmene være innbetalt innen utgangen av mars.
Kontingent som er betalt av nye medlemmer etter 1.oktober, regnes som neste års kontingent.
Foreningen skal sende kontingenten til forbundets regnskapssjef innen utgangen
av februar. Sammen med kontingenten sendes også oppgave over foreningens
hoved- og familiemedlemmer pr. 31. desember.
Familiemedlemmer - ektefelle, samboer og barn over 16 år som bor i samme bolig –
betaler kun kontingent til de respektive lokalforeninger som selv fastsetter denne.
Lokalforeninger som ikke har betalt kontingent, har ikke stemmerett på landsmøte.

§ 10. Oppløsning.
Beslutning om oppløsning av lokalforening krever 2/3 flertall og landsstyrets
godkjennelse.
Foreningens midler skal overføres til gjenstående foreninger i regionen eller til forbundet.

§ 11.
I regioner med flere lokalforeninger påhviler det de respektive styrer å opprette samarbeids/ kontaktutvalg innenfor regionen.
Det arbeider etter dertil bestemte regler. (se under)


REGLER
FOR
SAMARBEIDS/ KONTAKTUTVALG PÅ
REGIONSBASIS
Norges Fritids- og småfiskerforbund.
Vedtatt på Landsstyremøte den 29 oktober 1984.
Endret av Lansstyremøtet den 20 april 2008.

 

Utvalget skal fungere som et bindeledd mellom lokalforeningene og
forbundsstyret samt koordinere foreningene imellom.
Utvalget skal bestå av minst 1 medlem fra hver lokalforening som skal påse at :
1. Foreningen arbeider aktivt med medlemsverving.
2. Medlemskartotek til enhver tid er à jour.
3. Innkreving av og betaling av kontingent fra foreningene skjer i rett tid.
4. Fellesmøter med foreninger blir arrangert.
5. Foreningene holder vedtektfestede møter.
6. Møteprotokoller fra foreningene sendes kontaktutvalget.
7. Foreningene bistår ved utgivelse av avis redaksjonelt samt annonsering.
8. Kontaktutvalget fungerer som valgkomitè ved valg til forbundsstyret.
9. Foreningene velger delegater til landsmøte og at disse nominerer medlemmer m/varamenn til landsstyret.
10. Kontaktutvalget velger selv sin formann som innkaller til møtene, også når minst et utvalgsmedlem ønsker det.
11. Referent velges på hvert møte og at referat sendes forbundsstyret v/ sekretær.
12. Funksjonstiden for utvalgets medlemmer – herunder formann, som er Regionsleder er 2-to år.
13. Utgifter i forbindelse med samarbeidsutvalget dekkes av lokalforeningene. For Regionsleder, forbundet.